H.E. Dr. Shaikh Khalid bin Khalifa Al-Khalifa

Image: 
Credit: 
Bahrain Ministry of Information Affairs
Source: 
Bahrain Ministry of Information Affairs
Caption: 
H.E. Dr. Shaikh Khalid bin Khalifa Al-Khalifa
Alt Tag: 
H.E. Dr. Shaikh Khalid bin Khalifa Al-Khalifa
Title Tag: 
H.E. Dr. Shaikh Khalid bin Khalifa Al-Khalifa